Εκπαιδευτική επιλογή

Μεταπτυχιακò Τμήμα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νόμος της 16 Μαρτίου 1987, αρ. 118, , Gazzetta Ufficiale αρ. 73 της 28ης Μαρτίου 1987, άρθρα 2 και 10. Καταστατικό της Σχολής εγκεκριμένο με Π.Δ. με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1988, με τις μετατροπές για τις οποίες στα πρακτικά αρ. 63 του Επιστημονικού Συμβουλίου της Σχολής με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2009.
Σύμφωνη γνώμη του Νομοθετικού Γραφείου του Υπουργείου των Πολιτισμικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων και Τουρισμού με διακοίνωση αρ. 0024408 της 10ης Δεκεμβρίου 2009.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Καθ. Emanuele Papi

ΕΔΡΑ
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, οδός Παρθενώνος 14, 117 42 Αθήνα, Ελλάδα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Προϊστορία και Πρωτοϊστορία
Αρχαιολογία της ελληνικής και ρωμαϊκής Μεσογείου 
Αρχαιολογία της Μεσογείου κατά την ύστερη αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διετής (Μάρτιος – Δεκέμβριος)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Τέσσερις (μία θέση μπορεί να προορίζεται για υποψηφίους μη ιταλικής υπηκοότητας)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
650 ευρώ μηνιαίως, κάλυψη των ασφαλιστικών εξόδων, πληρωμή των εξόδων του ταξιδιού από και για την Ιταλία, δωρεάν στέγαση, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, δελτίο ελευθέρας εισόδου σε χώρους και μουσεία της Ελλάδας, αιτήσεις για άδεια μελέτης και δημοσίευσης υλικού και κατασκευών στις ελληνικές αρχές, συνεισφορά για τέσσερα εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Πτυχίο Magistrale LM-2: Αρχαιολογία, Πτυχίο Specialistica 2/S: Αρχαιολογία, Πτυχία πριν από το ΠΔ 509): Φιλολογία, Ιστορία, Συντήρηση Πολιτιστικών Αγαθών, Ιστορία και Συντήρηση Πολιτιστικών Αγαθών, Κλασική Φιλολογία, Ιστορία και Συντήρηση Αρχιτεκτονικών και Περιβαλλοντικών Αγαθών. Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών ξένων Πανεπιστημίων (άρθρο 382 του Ενοποιημένου Κειμένου της 31ης Αυγούστου 1983 ΑΡ. 1592). Είναι απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 90 CFU σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στους μακρο-τομείς γνωστικών αντικειμένων 10/Α Αρχαιολογία και 10/D Επιστήμες της Αρχαιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Πρέπει να σταλεί εντός της ημερομηνίας, η οποία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται κάθε χρόνο το μήνα Δεκέμβριο στην παρακάτω διεύθυνση: Segreteria della Scuola Archeologica Italiana di Atene, via S. Michele 22, 00153 Roma. Επισυνάπτεται υπόδειγμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Θέμα γενικής γνώσης της αρχαιότητας (μέχρι 35 μόρια);
Προφορική εξέταση επάνω στο γραπτό θέμα και σχολιασμός εικόνων αρχαιολογικών ευρημάτων, ανασκαφικών συνόλων, κατόψεων και αρχαίων μνημείων. Επαλήθευση γνώσης δύο ξένων γλωσσών, της λατινικής και της αρχαίας ελληνικής (μέχρι 35 μόρια);
Αξιολόγηση των τίτλων (μέχρι 30 μόρια) που καθορίζονται ως εξής:
α) πτυχιακή εργασία (μέχρι 10 μόρια);
β) βαθμός πτυχίου (μέχρι 5 μόρια);
γ) βαθμός των εξετάσεων στους τομείς γνωστικών αντικειμένων 10/Α και 10/D (μέχρι 5 μόρια);
δ) επιστημονικές δημοσιεύσεις που πρέπει να σταλούν έντυπες ή ψηφιοποιημένες (μέχρι 10 μόρια).

Η μοριοδότηση καθορίζεται από το Υπουργικό Διάταγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 1982 σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος V, ΠΔ 162/82, Gazzetta Ufficiale αρ. 725 της 6ης Οκτωβρίου 1982.
Οι Υποψήφιοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις προσκομίζοντας ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων και η βαθμολογία θα αναρτηθούν στην πινακίδα ανακοινώσεων της ΙΑΣΑ. Η ελάχιστη βαθμολογία για να γίνει κάποιος δεκτός στην προφορική εξέταση/συνέντευξη: 27/35, ελάχιστη βαθμολογία για να περάσει επιτυχώς κάποιος την προφορική εξέταση και να κηρυχθεί κατάλληλος: 24/35.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται όποιος έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση και σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας ο νεαρότερος κατά την ηλικία. Σε περίπτωση παραίτησης υπεισέρχονται οι Υποψήφιοι που ακολουθούν στη βαθμολόγηση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να παραμείνουν στην Αθήνα και να συμμετάσχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Scuola Archeologica Italiana di Atene, via S. Michele 22, 00153 Roma
Οι ημερομηνίες γνωστοποιούνται με την προκήρυξη που δημοσιεύεται κάθε χρόνο το μήνα Δεκέμβριο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή και δύο μέλη καθορίζεται με βάση τα επιστημονικά πεδία που έχουν επιλέξει οι Υποψήφιοι.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Εντός δεκαπέντε ημερών πρέπει να παρουσιάσουν στη Διοίκηση της Σχολής τα ακόλουθα έγγραφα: ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων, πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Υγειονομικό Ίδρυμα ή από στρατιωτικό ιατρό, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Με εξαίρεση το ιατρικό πιστοποιητικό είναι δυνατή η υπεύθυνη δήλωση.

ΕΠΑΦΕΣ
♦ Mail: roberto.bianchi@scuoladiatene.it
♦ Τηλέφωνο:+ 39 06 5897733

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ενεργοποίηση των μαθημάτων και των υποτροφιών υπόκειται στην οικονομική κάλυψη που είναι εγγυημένη από την ετήσια χορήγηση από την πλευρά του Υπουργείου των Πολιτιστικών Αγαθών και των Δραστηριοτήτων και του Τουρισμού, κεφάλαιο εξόδων 4132PG ½.

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia