Μεταδιδακτορική έρευνα

Μεταδιδακτορική έρευνα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Νόμος της 16ης Μαρτίου 1987 ΑΡ. 118, , Gazzetta Ufficiale ΑΡ. 73 της 28ης Μαρτίου 1987, άρθρα 2 και 10.

Καταστατικό της Σχολής εγκεκριμένο με ΠΔ με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1988.

ΕΔΡΑ

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, οδός Παρθενώνος 14, 117 42 Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προϊστορία και πρωτοϊστορία

Αρχαιολογία και ιστορία της ελληνικής και της ρωμαϊκής τέχνης

Αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης κατά την ύστερη αρχαιότητα και την πρωτοβυζαντινή εποχή

Επιγραφική και ελληνικές αρχαιότητες

Αρχαία αρχιτεκτονική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια (Μάρτιος – Δεκέμβριος)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τρεις (δυνατότητα μίας υποτροφίας για Υποψήφιο μη ιταλικής υπηκοότητας)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

650 ευρώ μηνιαίως, κάλυψη των ασφαλιστικών εξόδων, πληρωμή των εξόδων του ταξιδιού από και για την Ιταλία, δωρεάν στέγαση, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, δελτίο ελευθέρας εισόδου σε χώρους και μουσεία της Ελλάδας, αιτήσεις για άδεια μελέτης και δημοσίευσης υλικού και κατασκευών στις ελληνικές αρχές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διδακτορική διατριβή. Δεν γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι με άλλες υποτροφίες και με μόνιμη θέση στα Πανεπιστήμια, στη Διοίκηση, σε δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμούς.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Να σταλεί εντός της ημερομηνίας που αναφέρεται στην προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους στην ακόλουθη διεύθυνση: Segreteria della Scuola Archeologica Italiana di Atene – Via S. Michele 22 – CAP 00153. Επισυνάπτεται υπόδειγμα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Παρουσίαση ενός προγράμματος έρευνας το οποίο πρέπει να εκπονηθεί στην Ελλάδα., αναφέροντας τον Τίτλο, μια Συνοπτική περιγραφή της έρευνας (max 500 λέξεις), τους Στόχους (max 500 λέξεις), τη Μεθοδολογία (max. 500 λέξεις), τα Νέα αναμενόμενα αποτελέσματα (max. 500 λέξεις);

Συνέντευξη στην ιταλική γλώσσα επάνω στο πρόγραμμα έρευνας (μέχρι 60 μόρια);

Αξιολόγηση των επιστημονικών τίτλων (μέχρι 30 μόρια);

Αξιολόγηση ακαδημαϊκών και διοικητικών τίτλων (μέχρι 10 μόρια). Δίδονται ex officio 3 μόρια για το μεταπτυχιακό δίπλωμα και 1 μόριο για μεταδιδακτορικές υποτροφίες.

Για να γίνουν οι Υποψήφιοι δεκτοί στη συνέντευξη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 μόρια στην αξιολόγηση των επιστημονικών, ακαδημαϊκών και διοικητικών τίτλων. Οι Υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί θα πρέπει να προσκομίσουν κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων και η βαθμολογία θα αναρτηθούν στην πινακίδα ανακοινώσεων της ΙΑΣΑ. Θα θεωρηθούν επιτυχόντες και θα εισαχθούν στο βαθμολογικό πίνακα οι Υποψήφιοι με συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον 70/100.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο νεαρότερος ηλικιακά. Σε περίπτωση αποποίησης υπεισέρχονται οι Υποψήφιοι που ακολουθούν βαθμολογικά. Οι επιτυχόντες της υποτροφίας θα συμφωνήσουν με τον Διευθυντή και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Σχολής τις δραστηριότητες και τους τρόπους για τη διεξαγωγή του προγράμματος έρευνας.

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Scuola Archeologica Italiana di Atene, Sede Amministrativa - via S. Michele 22, 00186 Roma 

Οι ημερομηνίες γνωστοποιούνται με την προκήρυξη που δημοσιεύεται κάθε χρόνο το μήνα Δεκέμβριο. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή και δύο μέλη καθορίζεται με βάση το πλαίσιο έρευνας των Υποψηφίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Εντός δεκαπέντε ημερών πρέπει να παρουσιάσουν στη Διοίκηση της Σχολής τα ακόλουθα έγγραφα: ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων, πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Υγειονομικό Ίδρυμα ή από στρατιωτικό ιατρό, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Με εξαίρεση το ιατρικό πιστοποιητικό είναι δυνατή η υπεύθυνη δήλωση.

ΕΠΑΦΕΣ
♦ Mail: roberto.bianchi@scuoladiatene.it
♦ Τηλέφωνο:+ 39 06 5897733

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ενεργοποίηση της υποτροφίας για μελέτη υπόκειται στην οικονομική κάλυψη που εγγυάται η ετήσια χρηματοδότηση του Υπουργείου των Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων και του Τουρισμού, κεφάλαιο εξόδων 4132PG ½.

Εκτός από τις τρεις υποτροφίες της ΙΑΣΑ, κάθε έτος η Accademia dei Lincei προκηρύσσει μία ή δύο μεταδιδακτορικές υποτροφίες «Clelia Laviosa» στην ΙΑΣΑ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ

Διαγωνισμός για την Μεταδιδακτορική ερευνητική υποτροφία για το 2021.

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia